Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób wchodzących lub wjeżdżających na teren OPTIDATA Sp. z o.o.

 

Wymagane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”;

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Optidata Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Wielicka 50/5, 30 – 552 Kraków, wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000141956 (dalej również „Spółka”). Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Optidata Sp. z o.o. ul. Wielicka 50/5, 30 – 552 Kraków;
 • przez e-mail: optidata@optidata.pl;
 • telefonicznie: +48 12 299 60 00;

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IODO). Jest to osoba, z którą Pani/Pan może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z IODO można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Optidata Sp. z o.o. ul. Wielicka 50/5, 30 – 552 Kraków;
 • przez e-mail: abi@optidata.pl;
 • telefonicznie: +48 12 299 60 00;

Przetwarzamy Pani /Pana dane osobowe, takie jak dane identyfikacyjne ( w tym imię i nazwisko), wizerunek w obszarze objętym prowadzonym przez nas monitoringiem wizyjnym oraz nr rej. pojazdu, (jeżeli takowym Pani/Pan wjeżdża na teren Firmy lub w obszar objęty monitoringiem), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f (RODO), w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na naszym terenie a także ewentualnego ustalenia i dochodzenia potencjalnych roszczeń lub obrony przed nimi. Dane osobowe będziemy przechowywać do czasu ustania wyżej wymienionych interesów (30 dni), a w przypadku powstania ewentualnych roszczeń, do upływu okresu ich przedawnienia;

 

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu wstęp/wjazd na teren Spółki OPTIDATA;

 

Odbiorcami danych osobowych są nasi pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych i dostępu do Pani/Pana danych, ze względu na rodzaj powierzonych im obowiązków służbowych, podmioty, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia zawartej z nami i zgodnie z naszymi poleceniami), a także inne podmioty, w tym sądy i organy, którym Spółka OPTIDATA jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić Pani/Pana dane na podstawie przepisów prawa;

 

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza obszar UE /Europejski Obszar Gospodarczy/;

 

W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych nie będziemy dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania;

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania lub ich uzupełnienia;
 • żądania ich usunięcia, w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w art., 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w art., 18 RODO;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzanych Pani/pana danych, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

 

W przypadkach wątpliwości lub wykonania swoich praw należy skontaktować się z naszym IODO;