Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy.

 

Niniejsza klauzula obejmuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w spółce OPTIDATA Sp. z o.o. w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych stanowiących lub mających stanowić część zbioru danych, wymagane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym „RODO”.

 

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPTIDATA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Wielicka 50/5, 30 – 552 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000141956 (dalej „Spółka”). Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Wielicka 50/5, 30 – 552 Kraków; 
 • przez e-mail: optidata@optidata.pl;
 • telefonicznie: 12 299 60 01;

II. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (dalej: „IODO”). Z IODO można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw z tym przetwarzaniem związanych, w następujący sposób:

 • listownie na adres: OPTIDATA Sp. z o.o. ul. Wielicka 50/5; 30 – 552 Kraków; 
 • przez e-mail: abi@optidata.pl;
 • telefonicznie 12 299 60 01;

III. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym do oceny Pani/Pana kompetencji wymaganych na określonym stanowisku pracy, posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

Podstawa prawna:

 • art. 22¹ ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 2018 poz.917 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 2017 poz. 894 ze zm.) – w zakresie danych wskazanych w przepisach prawa;
 • art. 6 ust.1 lit. b) RODO – w celu zwarcia umowy (czynności poprzedzających zawarcie umowy),
 • art. 6 ust.1 lit. a) RODO – na podstawie zgody, w zakresie Pani/Pana danych innych niż wskazane w przepisach prawa pracy (np. zamieszczonych w formularzu rekrutacyjnym, życiorysie, liście motywacyjnym, bądź pozyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej), oraz w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach,
 • art. 9 ust.2 lit. a) RODO – na podstawie zgody, w przypadku gdy w dokumentach znajdą się Pani/Pana dane, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO.

 

IV. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w aktualnie prowadzonym postepowaniu rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, zaś w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 9 miesięcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, każdorazowo nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody.

 

V. Odbiorcy danych
Pani /Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

 • osobom zatrudnionym w Spółce, upoważnionym do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach powierzonych im obowiązków służbowych;
 • podmiotom świadczące usługi pocztowe i kurierskie;
 • podmiotom, którym zleciliśmy obsługę systemów informatycznych i świadczących na rzecz Spółki usługi IT, w tym dostawcy oprogramowania niezbędnego do przetwarzania danych lub systemów chmurowych, w których przechowywane są dane oraz dostawcy usług polegających na obsłudze przepływu poczty elektronicznej. Podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

VI. Prawa zawiązane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem. Zgoda może być odwołana w dowolnym czasie, w następujący sposób:

 • listownie na adres: OPTIDATA Sp. z o.o. ul. Wielicka 50/5; 30 – 552 Kraków; 
 • przez e-mail: abi@optidata.pl;
 • telefonicznie 12 299 60 01;

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia, prawo żądania ich usunięcia, w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w art. 17 RODO, prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VII. Wymóg podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, w szczególności z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne dla uczestnictwa procesie rekrutacyjnym, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

VIII. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.