Jeżeli chce Pani/Pan wycofać zgody udzielone spółce OPTIDATA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Wielicka 50/5, może Pani/Pan skorzystać z niniejszego formularza.
Poniższe dane umożliwią spółce OPTIDATA Sp. z o.o. będącej Administratorem Pani/Pana danych osobowych, Panią/Pana zidentyfikować w bazie danych oraz zrealizować Państwa żądanie.
Spółka OPTIDATA Sp. z o.o. może skontaktować się z Panią/Panem telefonicznie lub mailowo, jeżeli zajdzie konieczność weryfikacji zgłoszenia.*Pole obowiązkowe

Jeżeli nie chce Pani/Pan skorzystać z niniejszego formularza, prosimy o kontakt listowny na adres siedziby Spółki: ul. Wielicka 50/5, 30-552 Kraków, przez e-mail: iodo@optidata.pl lub optidata@optidata.pl lub telefonicznie: +48 12 299 60 00; Fax: +48 12 290 60 61

 

Wycofanie przez Panią/Pana zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Pani/Pana żądanie zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni jeżeli nie będzie to proces wymagający skomplikowanych działań.

Jeżeli Spółka posiada Pani/Pana dane na potrzeby realizacji innych celów (np. wykonania umowy, dochodzenia roszczeń), to Spółka pozostaje uprawniona do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na innej podstawie.

Po pozytywnym rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku Spółka zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w w/w celach.

Pani/Pana dane podane w formularzu cofnięcia zgód będą przetwarzane na potrzeby realizacji Pani/Pana żądania i przez czas niezbędny do jego wykonania.

 

I.  Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Optidata Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Wielicka 50/5, 30 – 552 Kraków, wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000141956 (dalej również „Spółka”). Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Optidata Sp. z o.o. ul. Wielicka 50/5, 30 – 552 Kraków;
  • przez e-mail: optidata@optidata.pl;
  • telefonicznie: +48 12 299 60 00;

Więcej informacji …

II.  Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IOD). Jest to osoba, z którą Pani/Pan może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z IOD można się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Optidata Sp. z o.o. ul. Wielicka 50/5, 30 – 552 Kraków;
  • przez e-mail: abi@optidata.pl;
  • telefonicznie: +48 12 299 60 00;

 

III.   Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa.

 

IV.  Odbiorcy danych

Pani /Pana dane osobowe podane w formularzu mogą zostać udostępnione:

  • osobom zatrudnionym w Spółce, upoważnionym do przetwarzania danych w ramach wykonywanych obowiązków służbowych;
  • podmiotom świadczącym usługi audytowe;
  • organom publicznym, którym Spółka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić Pani/Pana dane;
  • naszym dostawcom usług IT, w tym dostawcom oprogramowania niezbędnego do przetwarzania danych lub systemów chmurowych, w których przechowywane są dane oraz dostawcom usług polegających na obsłudze przepływu poczty elektronicznej (takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami).
 
V.  Prawa zawiązane z przetwarzaniem danych osobowych

Prawa zawiązane z przetwarzaniem danych osobowych

Poza prawem do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia danych osobowych, w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w art. 17 RODO, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy lub zgody, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania Pani/Pana wniosku. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.