POWERvoice

POWERvoice jest programem umożliwiającym interakcję, opartą o komendy głosowe, pomiędzy użytkownikiem, a wykorzystywanym przez niego urządzeniem mobilnym, w oparciu o zdefiniowane kroki algorytmu. W szczególności stanowi idealne rozwiązanie dla zleceń przyjmowania i wydawania towarów (order picking) podczas pracy umożliwiając użytkownikowi uwolnienie rąk od dodatkowych urządzeń wspomagających wykonywany proces.

Ulotki informacyjne:
 

Pełen komplet funkcjonalny stanowią moduły:

POWERvoice – oprogramowanie interpretujące zdefiniowany algorytm procesu, przeznaczone dla urządzeń z systemem operacyjnym Windows CE (do pełnego wykorzystania możliwości niezbędny jest odpowiedni zestaw słuchawkowy z mikrofonem).

VoiceDesigner - oprogramowanie do graficznego modelowania algorytmu procesu.

Moduł syntezy mowy - wykorzystanie technologii TTS (Text To Speech) pozwalają na przekształcenie dowolnego komunikatu z postaci tekstowej na postać głosową.

Moduł rozpoznawania mowy - wykorzystanie technologii ASR (Automatic Speech Recognition). Zastosowano tzw. „rozwiązanie niezależne od operatora”, nie wymagające treningu przed rozpoczęciem pracy – pozwala to skrócić do minimum czas potrzebny na rozpoczęcie pracy z systemem przez nowego operatora.

 Program POWERvoice współpracuje z systemami OPTIpromag oraz OPTIest

Zalety systemu (korzyści)

 • Wzrost wydajności- zwiększenie przepustowości w istniejących obiektach.
 • Ograniczenie kosztów operacyjnych- szybki zwrot kosztów inwestycji (ROI), zwykle w przeciągu 6-9 miesięcy od wdrożenia; po tym okresie korzyści wynikające z zastosowania POWERvoice przyczyniają się do zwiększenia zysków firmy poprzez redukcję kosztów i czasu pracy oraz redukcję pomyłek.
 • Dokładne śledzenie operacji magazynowych (tracking i traceability) - bezbłędna lokalizacja zasobów, obiektów i osób na magaznie.
 • Wartość dodana do systemu ERP/WMS - jeszcze więcej korzyści z wdrożenia ERP lub WMS.
 • Dokładnośćv(accuracy) - wzrost dokładności i terminowości wydań, zmniejszenie ilości pomyłek.
 • Zadowolenie peacowników- pracownicy zyskują łatwość poruszania się i możliwość koncentracji na własnych działaniach - dzięki temu mogą pracować szybciej i dokładniej.
 • Redukcja czasu szkoleniowego pracowników - po około 5 minutach treningu pracownicy są gotowi, aby krok po kroku wykonać zadanie używając komend głosowych. Informacje zwrotne od firm korzystających z technologii głosowej konsekwentnie pokazują, że całkowity czas adaptacji nowych pracowników obniżony jest o 50%.
 • Bezpieczeństwo - pracownicy zyskują wolne ręce - szczególnie przydaje się to w branżach gdzie panują ciężkie warunki np. w chłodniach.

POWERvoice umożliwia

 • komunikację z lokalną bazą danych,
 • odbieranie poleceń głosowych bezpośrednio z systemów zarządzania magazynem WMS lub nadrzędnego systemu ERP,
 • przekazywanie zadań magazynowych za pomocą głosu,
 • informowanie pracownika magazynu za pomocą syntezatora mowy o statusie zadań,
 • informowanie pracownika magazynu o postępach pracy za pośrednictwem ekranu urządzenia,
 • głosowe przekazywanie docelowej lokalizacji następnego zadania,
 • głosowe potwierdzenie wykonania zadania,
 • pracę on-line w czasie rzeczywistym (real time monitoring),
 • przesyłanie danych za pomocą sieci bezprzewodowej,
 • obsługa czytników kodów kreskowych,
 • szybką zmianę konfiguracji systemu, zarówno jeśli chodzi o jego sposób działania jak i wygląd formatek,
 • łatwe rozbudowywanie systemu o nowe funkcjonalności,

Przykładowa realizacja pozycji:

 • pobranie informacji o danej pozycji zlecenia,
 • wskazanie użytkownikowi szczegółów pozycji,
 • wskazanie ilości jaką ma pobrać,
 • kontrola pobranej ilości względem zlecenia,
 • utrwalenie informacji w bazie danych,

 Modelowy proces działania systemu

powervoice.png