Klauzula informacyjna – Social Media w związku z przetwarzaniem przez OPTIDATA sp. z o. o. danych osobowych za pośrednictwem portalu Facebook oraz LinkedIn

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPTIDATA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: ul.  Wielicka 50/5, 30 – 552 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000141956 (dalej „Spółka”). Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

 

– listownie na adres: ul. Wielicka 50/5, 30 – 552 Kraków;

– przez e-mail: optidata@optidata.pl;

– telefonicznie: 12 299 60 01;

 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IOD). Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:

– listownie na adres: Optidata Sp. z o.o. ul.  Wielicka 50/5; 30 – 552 Kraków;

– przez e-mail: iod@optidata.pl;

– telefonicznie 12 299 60 01;

 

Dane będą przetwarzane w celu:

 

prowadzenia profilu w mediach społecznościowych, w tym przekazywanie informacji związanych lub z Administratorem lub prowadzoną przez niego działalnością oraz odpowiadanie na wiadomości a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jakim jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci budowania wizerunku marki, utrzymywania relacji z osobami zainteresowanymi działalnością Spółki.

 

budowania relacji i wizerunku, w tym utrzymywanie kontaktu z klientami oraz 

przekazywaniu do wiadomości publicznej lub osób trzecich informacji o współpracy

Administratora z Panią/Panem, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f

RODO, jakim jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest realizacja działań PR i budowanie marki Administratora na rynku – przez czas trwania współpracy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem oraz czas, w którym przekazywanie informacji o istniejącej współpracy będzie wpływało pozytywnie na budowanie wizerunku Administratora, nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Panią/Pana uzasadnionego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w art. 17 RODO, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,  które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy, prawo sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

 

Podanie danych osobowych dla celu przesyłania do Pani/Pana zapytań ofertowych w celu informowania o potencjalnej możliwości nawiązania współpracy ze Administratorem w przyszłości jest dobrowolne i odmowa ich podania nie będzie wiązała się dla Pani/Pana z jakimikolwiek konsekwencjami.

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: dostawcy IT, hostingu, podmiotu

prowadzące obsługę księgową, doradcy finansowi i prawni instytucje państwowe i publiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.